Kooperativa principer - En fallstudie av ett kooperativt och ett icke kooperativt företag

Delar en länk till en studie om kooperativa principer.

Kooperativa principer.pdf (772.5 KB)

Sammanfattning

Studiens syfte var att undersöka om kooperativa principer existerar i icke kooperativa företag samt om de följs i det kooperativa företaget. Syftet preciseras i följande forskningsfrågor:

o Följer det icke kooperativa företaget kooperativa principer?
o Följer det kooperativa företaget de kooperativa principerna?

Kooperativ är en företagsform, där medlemmarnas intressen gynnas genom att föreningen driver en affärsmässig verksamhet där medlemmarna deltar. Detta innebär att verksamheten har en skyldighet att tillfredställa sina medlemmars finansiella önskemål samtidigt som verksamhetens egna finansiella önskemål. För att kalla sig kooperativ så ska företag följa sju principer, de sju principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ ska verka. Vi har valt att intervjua individer som sitter i styrelsen, eftersom deras arbete påverkar hela organisationen.

För att se om företagen följer de kooperativa principerna har en fallstudie av företagen Norrmejerier och NyhlénsHugosons genomförts, vi har intervjuat utvalda styrelsemedlemmar. Studien präglas av en kvalitativansats och en deduktiv metod.

Slutsatserna av undersökningen var att Norrmejerier i hög grad tillämpar de kooperativa principerna och att NyhlénsHugosons inte alls tillämpar kooperativa principer, emellertid utnyttjar NyhlénsHugosons delvis ett par kooperativa principer omedvetet, dock präglar inte kooperativa principer och värderingarna verksamheten.

Sökord: värderingar, kultur, kooperativ, beslut, Internationella kooperativa alliansen, kooperativa principer.